Opkomen voor belangen, beschermen van rechten

Belangenbehartiging

Ontwikkelingen rondom afstandsonderwijs

Onze doelgroep ziet zich in tijden van Corona geplaatst voor specieke kansen, vraagstukken, dilemma's en obstakels. Via onze social-media kanalen vangen we deze signalen op. Waarna we meteen aan de slag gaan met vragen uitzetten en antwoorden of mogelijkheden zoeken.  Er bleek een enorme behoefte aan - en actiebereidheid voor - afstandsonderwijs uit alle reacties die we ontvingen op een peiling onder ouders en onze social-media kanalen. Dit resulteerde in een gezamelijke lobby richting de Tweede Kamer en op social-media onder de noemer 'een webcam in elke klas'.

 

Tweede Kamer ziet afstandsonderwijs voornamelijk als tijdelijke oplossing

Ondanks de inzet van ons en onze partners het afgelopen jaar (aangenomen Motie in de Tweede Kamer  mede naar aanleiding van onze brandbrief) op blijvend afstandsonderwijs voor leerlingen met een chronische aandoening, worden deze signalen nauwelijks opgepakt in Den Haag. Vandaar dat wij zelf aan de slag zijn gegaan.

 

Routekaart en helpdesk afstandsonderwijs om verandering van onderop te faciliteren

Begin 2021 is zowel een routekaart als een helpdesk afstands onderwijs gerealiseerd, om zo van onderop verandering in gang te zetten. Wil je als ouder, leerling of leerkracht met duurzaam afstandsonderwijs aan de slag? Kijk hier voor meer informatie. 

 

Zorg in het onderwijs, de lange adem

We zijn blij met de duidelijkheid die het advies Zorg in het Onderwijs van het College voor de Rechten van de Mens biedt. “Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met een chronische aandoening is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. “Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”

We merken namelijk dat er amper beleid- of visie ontwikkeling is rondom deze doelgroep. Dit gaan we aankaarten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zo willen we onder andere zorgen dat de ondersteuning van leerlingen met een chronische aandoening onderdeel is van de basisondersteuning. Dit naar aanleiding van de motie die is aangenomen om in 2020 te komen met een voorstel voor het vastleggen van een landelijke norm voor basisondersteuning. Dit geeft duidelijkheid aan ouders en leraren over wat er van iedere school tenminste aan ondersteuning verwacht kan worden.

Beschermen van rechten

Ook na de invoering van passend onderwijs en de ondertekening van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, lijkt goede ondersteuning op school nog steeds een vrijwillige aangelegenheid. Toch is iedere school verplicht te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met een chronische aandoening nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Nu gebeurt het nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Ook dat mag dus niet zomaar. Om inzichtelijk te maken wat die verplichting betekent voor een schoolbestuur, hebben we dit stappenplan ondersteuning opgesteld voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte. Dit naar aanleiding van het advies van het College voor de Rechten van de Mens, het hele advies vind je hier).

De volgende stap is het opbouwen van Jurisprudentie rondom ‘onevenredige belasting’ naar aanleiding van het advies Zorg in het Onderwijs van het College voor de Rechten van de Mens. In dit licht is dit een belangrijke uitspraak van de geschillencommissie over de zorg rondom een leerling met astma.

Belangenbehartiging

Voorlichting

header_VLO9947.jpg

Training

header_VLO9677.jpg

“Zorgeloos naar School levert een prachtvoorbeeld op over de manier waarop je in het onderwijs op een verfrissende manier tegen problemen kunt aankijken. Problemen los je vooral op door samen te werken en verbinding te zoeken. Maar ook door stellig te zijn in de dingen die belangrijk zijn. Het lukt Zorgeloos om met het blik gevuld met informatie en hulpmiddelen de gesprekken van ouders van kinderen met diabetes op school te ondersteunen. Zo zoekt zorgeloos nu verbinding met andere ouders van kinderen met chronische aandoeningen. Daarmee brengen ze een inclusieve oplossing voor kinderen steeds dichterbij. Dat onderschrijven en ondersteunen we graag!" Mark Weghorst

header_VLO9890.jpg

Empowerment

header_VLO9488.jpg

Agendasetting

header_VLO9616.jpg

"Toen wij als kinderrechtenorganisatie met elkaar in contact kwamen en kennisnamen van de praktijk dat diabeteszorg op school nog veelal als een gunst wordt gezien en niet als een recht, werd direct duidelijk dat dit niet strookt met het internationale kinderrechtenkader. Vol overtuiging staan wij dan ook achter de boodschap die de stichting steevast naar voren brengt richting de politiek en het onderwijsveld. En vol overtuiging schreven wij daarom een kinderrechtenstandpunt dat door de stichting naar voren is gebracht bij hun adviesvraag aan het College voor de Rechten van de Mens. We zijn verheugd over de stappen die tot dusver gezet zijn naar aanleiding van de effectieve pleitbezorging van de stichting en het positief uitgevallen advies van het College.'' Timo Veldman, Juridisch adviseur Jeugdrecht, Defence for Children

header_VLO9891.jpg