Medicatie tijdens schooluren

medicatie op school bij een chronische aandoening

Tips rondom reguliere medicatie

 • Voorbeelden: astmapufjes, antibiotica, pijnstillers, zetpillen.
 • Bespreek wat er aan medicatie nodig is tijdens schooluren, wat de leerling nodig heeft, zelf kan, wat er van school verwacht wordt (speciale ruimte, herinneren aan, supervisie, toedienen).
 • Kijk wie er in de school hierin een centrale rol kan spelen, dat kan de vast leerkracht zijn maar ook bijvoorbeeld de conciërge, een klassenassistent of de intern begeleider.
 • Check of en hoe deze handelingen binnen het protocol medicatieverstrekking en medisch handelen van de school vallen. 
 • Zorg voor schriftelijk toestemming van ouders. In het formulier staan duidelijke afspraken, onder andere om welke medicijnen het gaat, wanneer ze moeten worden ingenomen en in welke hoeveelheden. Het is ook aan te raden om afspraken vast te leggen over de controle op de vervaldatum, de periode van verstrekking, voorraad van medicijnen aanvullen en de wijze van bewaren en opbergen.
 • Zorg dat je als school handelingsbekwaam bent bij medicatie toediening. Vraag naar ondersteuning en instructie van betrokken verpleegkundig of arts.
 • In de praktijk is het vaak efficiënt en duurzaam om twee teamleden tegelijk te instrueren, die bereid zijn om de gevraagde handelingen uit te voeren gedurende een langere periode.
 • Wanneer een school niet instemt met het uitvoeren van medische handelingen, bekijk dan of er ruimte beschikbaar is waarin derden dit (met toestemming) kunnen doen, zoals een verpleegkundige, doktersassistent of de ouder zelf.

Medische handelingen volgens de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Voorbeelden van medisch handelen zijn geven van sondevoeding en het toedienen van een injectie. 

 • Een leerkracht mag deze handelingen in principe niet doen. Behalve als de leerkracht door een zelfstandig bevoegde arts handelingsbekwaam wordt geacht. De arts geeft de leerkracht in dit geval een instructie en een schriftelijke ondertekende verklaring. Houd er wel rekening mee dat de leerkracht mag weigeren om medische handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht, ook als de school afspraken met ouders heeft gemaakt.
 • Als een leraar medische handelingen verricht is ook een uitvoeringsverzoek en schriftelijke toestemming van de ouders nodig. In het formulier dat de school samen met de ouders opstelt, staat nauwkeurig omschreven welke handelingen de leraar verricht.
 • Voor het toedienen van insuline in het geval van diabetes is een uitzondering gemaakt. Klik hier voor meer info. 

Noodmedicatie

 • Zorg voor protocollen (stapsgewijs aangeven wat te doen) tijdens noodsituaties. (onwel worden, toedienen noodmedicatie) schakel hierbij de bedrijfshulpverlener van een school in. Zij zijn hiervoor opgeleid.
 • Voorbeelden: acute levensbedreigende allergische reactie, epileptische aanval, bewusteloosheid door extreem lage bloedsuiker bij diabetes.
 • De Wet BIG geldt niet in een noodsituatie, dan wordt van iedereen verwacht te helpen naar beste weten en kunnen.
 • Betreffend schoolpersoneel moet instructie krijgen van een arts of verpleegkundige. Tijdens deze instructie leert het schoolpersoneel hoe hij de noodsituatie herkent en hoe hij de medicatie toedient.

Toetsen & examens

header_VLO9941.jpg

Werkweek, schoolreis of -kamp

header_VLO9830.jpg

"Op school kreeg ik een eigen kamer waar ik mezelf kon aan- en afkoppelen. Ook had ik toestemming om in de keuken te komen omdat mijn sondevoeding bij de conciërge in de koelkast stond. Dat was erg fijn, zo hoefde ik er niet mee te sjouwen. Bij het wisselen van lokaal kreeg ik de gelegenheid om eerder uit de les te gaan. Daardoor liep ik niet de kans dat mijn sonde er per ongeluk werd uitgetrokken op de drukke gangen" (leerling met de ziekte van Crohn)

header_VLO9748d.jpg

Begeleiding

header_VLO9637.jpg

Vermoeidheid

_VLO9968.jpg

“Ik heb het geluk dat ik een epileptische aanval voel aankomen. Ik krijg dan een bittere smaak in mijn mond en ruik een vreemde, branderige geur. Na enkele minuten krijg ik hoofdpijn en word ik duizelig. Ik weet in dat geval dat ik snel in een bed moet gaan liggen om mezelf geen pijn te doen. Van mijn leraar, Tijs, mag ik altijd naar het bed gaan als ik daar om vraag. Dat vind ik heel goed van hem, want ik heb wel eens anders meegemaakt.” (leerling met epilepsie, kenniskaart epilepsie, Kennisgroep Speciaal)

header_VLO9534.jpg