Extra begeleiding of ondersteuning

extra begeleiding of ondersteuning met een chronische aandoening

Zorgplicht

Veel leerlingen met een chronische aandoening hebben, behalve begrip en flexibiliteit, geen extra ondersteuning nodig. Voor andere leerlingen geldt dat ze wel speciale voorzieningen of ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van de Wet passend onderwijs hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) legt ook een zorgplicht op scholen om te zorgen voor extra ondersteuning en een zogenoemde ‘doeltreffende aanpassing’. Uitgangspunt is dat leerlingen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege hun handicap of chronische ziekte. Iedere school is dus verplicht te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met handicap of chronische ziekte nodig is, en die - binnen de mogelijkheden van de school - ook te bieden. Voor meer informatie zie het ‘Stappenplan ondersteuning voor leerlingen met een handicap of chronische ziekte’. De ondersteuning kan op een reguliere school worden ingezet, thuis, of op een speciale school.

Ontwikkelingsperspectief in het basis- en voortgezet onderwijs

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Soms is het ontwikkelingsperspectief onderdeel van een ander document, zoals het groeidocument. Voor leerlingen die ondersteuning krijgen, die in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, is geen ontwikkelingsperspectief nodig. Het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gebeurt meestal door de intern begeleider of de zorgcoördinator in samenwerking met de leraar en de ouders. 

In dit perspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor die leerling. Welk niveau wordt nagestreefd? En wat gaat de leerling doen na de opleiding?  Ook staat erin welke extra begeleiding de school biedt. Belangrijke informatie voor het maken van het ontwikkelingsperspectief is de informatie die ouders geven over eerder gegeven ondersteuning en de situatie thuis. Soms is het nodig dat er door een deskundige vanuit het samenwerkingsverband extra onderzoek wordt gedaan. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat de ouders hebben ingestemd met het handelingsdeel ervan. In het handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil bieden aan een leerling met een speciale zorgbehoefte.

Extra hulptroepen

Er zijn een heel aantal hulptroepen van buiten school die ingezet kunnen om de extra begeleiding of ondersteuning op gang te brengen en/of uit te voeren.

Niet eens met mate of type ondersteuning of overplaatsing?

Wanneer je het niet eens bent met school over de benodigde ondersteuning of het wel of niet overplaatsen van je kind naar het speciaal (basis)onderwijs, dan zijn er verschillende stappen mogelijk. Voor het basis- en voortgezet onderderwijs vind je hier meer informatie en het mbo hier.

Medicatie

header_VLO9964.jpg

Beperkte mobiliteit

header_VLO9668.jpg

Bijspijkeren met extra begeleiding

Bijspijkeren met extra begeleiding

"Mijn dochter is veel afwezig de laatste tijd. Omdat ze regelmatig te moe is om (hele dagen) naar school te gaan. Ik heb mijn zorgen geuit op school. Toen zijn ze samen gaan nadenken hoe we het kunnen opvangen. Inmiddels is daarom zorgniveau 4 voor haar aangevraagd. Hierdoor wordt er iemand van een clusterschool (voor chronisch zieke kinderen) ingevlogen om haar een uur per week bij te spijkeren, Tevens nemen we indien nodig de snappet (tabletonderwijs) mee naar huis zodat ik met haar stof kan doornemen. Tenslotte is school de mogelijkheden aan het verkennen om haar via skype of iets degelijks te laten inbellen om zo toch instructies et cetera te kunnen volgen"

header_VLO0012.jpg

Werkweek

header_VLO9830.jpg

Vermoeidheid

_VLO9968.jpg
header_VLO9994.jpg