VERANTWOORDING

verantwoording

 

Transparantie is voor ons belangrijk, vandaar dat veel te vinden op onze website. Niet alleen wat we hebben bereikt, maar ook hoe we daar gekomen zijn, onze tegenslagen, wat geleerd hebben en wat er beter moet. Verantwoorden doen we op verschillende manieren. Jaarlijks door een jaarverslag, zowel inhoudelijk als financieel, te schrijven. Vervolgens worden we jaarlijks getoetst door het CBF. Maar ook door het meten van onze impact en bereik. 

Erkend Goed Doel

CBF Erkend leerdoel

Met trots dragen we al sinds 2017 het keurmerk Erkend Goed Doel, een erkenning van de Toezichthouder Goede Doelen (CBF). Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij daadwerkelijk bijdragen aan onze missie 'Zorgeloos naar School', zorgvuldig omgaan met iedere euro en jaarlijks verantwoording afleggen. De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. 

Transparantie in één oogopslag
Ons CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van onze organisatie. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Beleidsplan 2020-2025, integriteitsbeleid, impactstrategie en onze statuten.

Ons beleidsplan 2020-2025 is hier in te zien. In 2021 zijn we naar aanleiding van onze impactprijzen verder aan de slag gegaan met onze impactstrategie, uitgewerkt in een verandertheorie en stappenplan voor dataverzameling en analyse. Daarnaast hebben we in in 2021 ons integriteitsbeleid besproken en vastgelegd. Tenslotte zijn dit onze statuten van tijdens de oprichting (2015) en de gewijzigde statuten (2019).

2023 Een frisse blik en een lastige conclusie

In 2023 leerden we als stichting veel van de frisse blik van anderen op het werk wat we doen. Social designers die meedachten over het verbeelden van onze doelgroep, PABO studenten met een chronische aandoening die inzicht gaven in het ‘voor de klas staan’ en leerlingen die aan de slag gingen met ons spel Vooruit Achteruit. Het contact met scholen voor het project ‘De school met oog voor chronisch zieke leerlingen’ was erg waardevol. De frisse blik leidde tot mooie nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over hoe veel we eigenlijk voor elkaar weten te krijgen als kleine stichting en over hoe ervaringsdeskundigheid nog waardevoller kan zijn dan we dachten.

Ook kwamen we tot een lastige conclusie, namelijk dat de onzichtbaarheid van leerlingen met een chronische aandoening groter is (en blijft) dan we willen. Leerlingen en hun ouders weten zelf vaak niet dat er ook voor hun aanpassingen mogelijk zijn. Scholen weten niet dat er echt zoveel leerlingen met een chronische aandoening zijn. En PABO studenten die eigenlijk altijd dachten, van hun tijd op de basisschool tot aan hun stage dat ze de enige waren met een chronische ziekte. In veel gesprekken het afgelopen jaar merkten we hoezeer die onzichtbaarheid ook samengaat met eenzaamheid. Maar merkten we ook hoe krachtig het is als die onzichtbaarheid wordt opgeheven en leerlingen, ouders en studenten juist met elkaar in gesprek gaan over wat ze beleven.

Die lastige conclusie heeft twee kanten voor ons als stichting. Aan de ene kant hadden we graag gezien dat er hier al meer een verschil in gemaakt zou zijn. Dat het gesprek over chronische ziek zijn in de klas vanzelfsprekender zou zijn geworden. Aan de andere kant motiveert het ons. We zien dat we het verschil maken met onze concrete producten, zoals het spel ‘Vooruit Achteruit’ en de brochure voor scholen om deze leerlingen en hun behoeftes in beeld te krijgen. Ook zijn we onvermoeid gemotiveerd om hier mee door te gaan, en bieden de samenwerking met de PABO en de nieuwe subsidie van VWS ons de gelegenheid om steeds meer impact te hebben.

Nieuwsgierig? Hierbij ons hele jaarverslag 2023 met het financiële jaaroverzicht over 2023.

2022 het jaar van dubbele lancering; namelijk van mbo gids en een spel voor meer begrip in de klas

Mede met hulp van financiering van OCW hebben we de mbo gids breed kunnen lanceren. In een jaar tijd hebben we 1300 verspreid. Opvallend is dat de mbo gids als eerste gids door meer onderwijsprofessionals is aangevraagd dan door ouders. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van de drie gidsen ervoor waarbij de aanvragers in eerste instantie vooral uit ouders bestonden. 

Sinds de lancering van het spel Vooruit Achteruit, is het de deur uitgevlogen. Inmiddels is het spel ruim 400 keer aangevraagd met gemiddeld 4 spellen per aanvrager. Dat zijn in totaal ongeveer 1600 spellen. Als elk spel 1 keer gespeeld wordt door 6 spelers dan betekent dat bijna 10.000 kinderen het spel kunnen spelen! Het wordt voornamelijk aangevraagd door ouders om het in de klas te spelen om meer begrip te creëren. 

Voor onze impact assessment 2022 hebben we gegevens uit vele bronnen gebruikt om een inzicht te krijgen van waar we nu staan. Zo blijkt een hoge mate van tevredenheid over de inhoud en kwaliteit van onze diensten en producten uit de spontane ontvangen feedback. Maar daarnaast kwam dit ook  tot uiting in de online verwijzingen van onze partners en de mate van mond op mond reclame genoemd in de aanvraagformulieren van onze producten. Lees hier ons hele jaarverslag met het bijbehorende het financiële jaaroverzicht.

2021 het jaar van afstandsonderwijs en hard maken van onze impact

Gezien de het grote momentum voor afstandsonderwijs naar aanleiding van corona, hebben we spontaan besloten om een routekaart afstandsonderwijs te ontwikkeling begin 2021. Inmiddels is deze omarmd door het brede onderwijsveld. Dit blijkt mede uit de publicaties rondom de routekaart (onder andere een artikel over de routekaart in het PO-magazine juli 2021, nieuwsbrief OCW en de praktijkkaart voor thuiszitters). De kaart is ruim 800 keer aangvraagd, vaak door landelijke organisaties, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en onderwijsprofessionals op scholen om beleid te maken rondom afstandsonderwijs. Tijdens de ontwikkeling van de routekaart en ook uit onze impact assessment blijkt dat het realiseren van een blijvend aanbod van afstandsonderwijs in de praktijk nog steeds heel lastig is. Vandaar dat we tegelijkertijd een ook een helpdesk met drie ambassadeurs hebben geïnstalleerd, waar ouders en scholen terecht kunnen met hun vragen.

Door onze impact assessment, gebaseerd op onze verander theorie, hebben we in 2021 aangetoond dat we in grote mate de doelgroepen die we willen bereiken, namelijk leerling, ouder, school met de daaromheen relevante onderwijs en zorgprofessionals. In eerste instantie is onze bekendheid en de verspreiding voornamelijk bottom-up tot stand gekomen. Maar sinds de routekaart afstandsonderwijs, die omarmt is door het brede onderwijsveld, gebeurt dit ook top-down. Deze ontwikkeling lijkt zich voort te zetten voor de mbo gids die momenteel in ontwikkeling is. Doordat beide strategieën elkaar versterken hopen we ons bereik de komende jaren nog vele malen te kunnen vergroten. Lees verder in ons jaarverslag 2021

impact

2020 was het jaar van consolidatie en erkenning

Infographic Gids cijfers en impact cijfers

De positieve response op en erkenning van onze aandoening-overstijgende aanpak is door het jaar heen bekrachtigd. In ons jaarverslag van 2020 wordt dit verder toegelicht. Hieronder volgen de belangrijkste punten in het kort.

We zijn erg trots op het winnen van twee impactprijzen dit jaar, zowel van PGOsupport als van de Goeden Doelen Sector als geheel.  

Bovendien zijn er in 2020 bijna 1000 gidsen aangevraagd en de verschillende onderdelen van de gids zijn ruim 7000 keer gedownload van deze site. 

Daarnaast hebben we de nieuwe mogelijkheden rondom afstandsonderwijs voor onze doelgroep, onstaan door Corona, met beide handen aangegrepen en een sterke lobby richting Den Haag gevoerd in samenwerking met een stel partnerorganisaties.

We durven nu ook wel te stellen dat door onszelf te dwingen ons succesvolle 'diabeteskunstje' om te denken in een aandoening-overstijgende aanpak, onze grootste meerwaarde hebben gecreëerd. Meerwaarde door de behoeften van deze eerst zo versplinterde groep kinderen in het onderwijs als geheel op de kaart te zetten.

In de infographic en dit filmpje een korte impressie van hoe we het jaar memorabele jaar 2020 samen beleeft hebben. 

2019 was het jaar van transitie

Hierbij ons jaarverslag 2019. Wederom bleek 2019 een enerverend jaar voor de stichting te zijn. Niet alleen is een nieuw speerpunt namelijk, de diabetesvriendelijke school, zoals gepland, uitgewerkt. Daarnaast hebben we online onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van de diensten en producten van de stichting, waaruit blijkt dat de diabetesgidsen daadwerkelijk aanzetten tot goede afspraken op school. Tenslotte hebben we dit jaar succesvol een gids ontwikkeld voor leerlingen met chronische aandoeningen in het algemeen. Tijdens dit proces hebben we de enorme meerwaarde ervaren van het op de kaart te zetten van deze groep als geheel, zowel tijdens de voorlichting als in de lobby.

Dit alles heeft ons ertoe gezet om zowel intern als met externe partijen te reflecteren op wat dit alles betekent voor de toekomst van de stichting. Daarbij is geconcludeerd dat de knelpunten ‘ik kan niet, mag niet en wil niet’ ten aanzien van diabeteszorg op school fors hebben aangepakt door middel van lobby en voorlichting. Uiteindelijk hebben we na deze zorgvuldige afweging besloten om onze doelgroep en doelen nu officieel uit te breiden van diabetes naar chronische aandoeningen in het algemeen. Floor Kaspers, onze voorzitter, licht onze transitie hier toe. Daarbij is niet alleen onze naam en logo veranderd en een nieuwe website gelanceerd. Ook is onze aanpak daaraan aangepast en verwerkt in een nieuw vijfjarenplan.

ANBI status

Onze stichting is in ook in 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar onze missie zorgeloos met diabetes naar school. Voor jou betekent het dat je gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

Terugblik op 2018 en daarvoor

Ons jaarverslag 2018 is een reflectie een spannend lobby jaar. Dat jaar stond namelijk in het teken van de lobby 'Diabeteszorg op school, de vrijblijvendheid voorbij'. Naast het jaarverslag is er een korte filmische terugblik op dit uitdagende en uiteindelijk zo succesvolle jaar. De jaarcijfers vind je hier met een verklaring van de kascommissie. Voor de verslaggeving van voor 2018 verwijzen we naar deze website.